Perfect tense

Tha Iain air tighinn. 'John has come.'
Tha Anna air falbh. 'Ann has left.'
Tha Uilleam air tilleadh. 'William has returned.'
Tha iad air a dhol a-mach. 'They have gone out.'
Tha Màiri air seinn. 'Mary has sung.'

Tha Calum air leabhar a cheannach. 'Calum has bought a book.'
Tha Niall air Gàidhlig a ionnsachadh. 'Neil has learned Gaelic.'
Tha Dàibhidh air an doras a pheantadh. 'David has painted the door.'
Tha Anna air an t-uisge a òl. 'Ann has drunk the water.'
Tha Raibeart air an cù a bhiadhadh mar-thà. 'Robert has fed the dog already.'
Tha Anna air am borbair a phàigheadh. 'Ann has paid the hairdresser.'

Pluperfect tense

Bha Anna air tighinn. 'Ann had come.'
Bha Uilleam air tilleadh. 'William had returned.'
Bha iad air a dhol a-mach. 'They had gone out.'
Bha Màiri air seinn. 'Mary had sung.'
Bha Calum air leabhar a cheannach. 'Calum had bought a book.'
Bha Niall air Gàidhlig a ionnsachadh. 'Neil had learned Gaelic.'
Bha Dàibhidh air an doras a pheantadh. 'David had painted the door.'

Future perfect

Bidh Anna air falbh. 'Ann will have left.'
Bidh Uilleam air tilleadh. 'William will have returned.'
Bidh iad air a dhol a-mach. 'They will have gone out.'
Bidh Màiri air seinn. 'Mary will have sung.'
Bidh Calum air leabhar a cheannach. 'Calum will have bought a book.'
Bidh Niall air Gàidhlig a ionnsachadh. 'Neil will have learned Gaelic.'
Bidh Dàibhidh air an doras a pheantadh. 'David will have painted the door.'

Conditional perfect

Bhiodh Anna air falbh. 'Ann would have left.'
Bhiodh Uilleam air tilleadh. 'William would have returned.'
Bhiodh iad air a dhol a-mach. 'They would have gone out.'
Bhiodh Màiri air seinn. 'Mary would have sung.'
Bhiodh Calum air leabhar a cheannach. 'Calum would have bought a book.'
Bhiodh Niall air Gàidhlig a ionnsachadh. 'Neil would have learned Gaelic.'
Bhiodh Dàibhidh air an doras a pheantadh. 'David would have painted the door.'

Immediate perfect

Tha Màiri dìreach air tighinn. 'Mary has just arrived.'
Tha iad dìreach air falbh. 'They have just left.'
Tha mi dìreach air an doras a dhùnadh. 'I have just closed the door.'