an dèidh do ... + gerund

an dèidh do Sheumas tilleadh 'after James had returned'
an dèidh do Chatrìona an cat a chur a-mach 'after Catherine had put out the cat'
an dèidh dhomh mo bhracaist a ghabhail 'after I had had breakfast'
an dèidh dhi an sgoil a fhàgail 'after she had left school'
an dèidh dhuinn an obair againn a dhèanamh 'after we had done our work'