M


Broad fortis M can occur lexeme initially, before a back vowel, either on its own or preceded by S:
 • madadh, maide, maol, mol, molag, mór, muc
 • smachd, smaoin, smodal, smug

Slender fortis M can occur lexeme initially, before either a front or a back vowel, either on its own or preceded by S:
 • meas, meirg, meud, mill, mìnich, meall, meòir, meòraich, miùg, meann, meamhran
 • smèid, smeòrach, smeur, smig, smior

Broad fortis M can occur lexeme finally, either on its own or preceded by L, R (svarabakhti):
 • cam, lom, cum, àm, rum, trom
 • balgam, aotrom, Calum, cothrom, cudrom, cuideam, foghlam
 • ceum, leum, feum
 • salm, gorm

Slender fortis M can occur lexeme finally, either on its own or preceded by L, N, R (svarabakhti):
 • im, greim, tim
 • maoim, fuaim, druim
 • film, ainm, gairm, stoirm

Broad fortis M can occur medially on its own:
 • amar, seòmar, caman, camas, coma, comain, comann, ciamar, dràma, drama, geama, geamair, gràmar, iomadh, iomain, Seumas, stuama, amadan
 • pàrlamaid, cudromach

Slender fortis M can occur medially on its own:
 • ime, muime, caime, daoimean, luime

campa
campaich
Camshron
companach
diombach
iomradh
caismeachd, fuaimreag
aimsir
ainmeil
ainmich
anmoch
Caimbeul
calma
Cuimrigh
Cuimris
Gearmailtis
seamrag
stampa
timcheall
tiormaich
Tormod


Slender -mh- after a back vowel


A nasal glide - e.g. coimhead, roimhe, troimhe, coimheach, clòimh, uaimh, gaimhleag, cuimhne, doimhne, làimhsich, nàimhdean, aimhreit, caoimhe (cf. caomh), coimhearsnachd, cuimhnich, doimhneachd,

Slender -mh- after a front vowel


[v] - e,g. sèimh(e), sèimhich, Cill Rìmhinn, gainmheach?, nimh, nimheil, anneimhe?, àireimh, claidheimh (cf. claidheamh), coinneimh (cf, coinneamh), falaimhe (cf. falamh), *làimhe, *làimh, nèimh (cd. nèamh), teagaimh (cf. teagamh)

Intervocalic broad -mh- after a non-low back vowel


Nasal hiatus - e,g. cumhang, cumhachd, romham, comhairle, dùmhail, Còmhall, comhairliche, reamhar?

Broad -mh- before a consonant


Nasal lengthening of the preceding vowel - e.g. comhla, comhradh, samhradh, ùmhlachd, comhdach, an-còmhnaidh, Còmhghall, DiDómhnaich, Dòmhnall, geamhradh, Leamhnachd, reamhra (cf. reamhar)

Other broad -mh-


[v] - e.g. amhach, nèamhaich, làmh, àireamh, anneamh, àireamhan, a-riamh, caomh, caomha, ceathramh, ceudamh, claidheamh, claidheamhan, cóigeamh, coinneamh(an), damhan-allaidh, deicheamh, falamh, gnìomhachas, Ìomhar, làmh(an), mormhair, nèamh(an), reamhar?, sàmhach, snàmh(a), talamh(an), talmhainn, teagamh(an), uamh(a(n))