tha (bh)eil
bha robh
bidh, bithidh bi bhios/bhitheas
bhiodh, bhitheadh (bhithinn, bhiomaid/bhitheamaid) biodh/bitheadh/bithinn/bitheamaid,

bitheam
bi
biodh/bitheadh e
bitheamaid
bithibh
biodh/bitheadh iad

Impersonal -

thathar/thatar/thathas (bh)eilear/(bh)eileas
bhathar/bhatar/bhathas robhar/robhas
bithear/bitear/bitheas bithear/bitheas/bitear
bhiteadh/bhite/bhithiste biteadh/bite/bithiste