Recent Changes

Tuesday, June 17

 1. user_add Allaidh Allaidh joined Còmhla
  11:36 am

Tuesday, November 19

 1. page ListOfAdjectives_S edited ... healthy 1. slàn, sàbhailte (safe and sound); 2. See also: slànaich (to cure); slànaighear (m,…
  ...
  healthy
  1. slàn, sàbhailte (safe and sound); 2. See also: slànaich (to cure); slànaighear (m, a healer); slàinte (f, health); 3. See also: euslainteach (unhealthy);
  slaodach
  slaodaiche
  slow, sluggish
  -ach

  smachdail
  dominant, repressive
  (view changes)
  7:29 am
 2. page ListOfCommonNouns_L edited ... M benefit, advantage ... tell me); Cha leigeadh i (a) leas an stiùireadh a leughadh. 'She…
  ...
  M
  benefit, advantage
  ...
  tell me); Cha leigeadh i (a) leas an stiùireadh a leughadh. 'She didn't need to read the instructions.';
  lèigh
  M
  (view changes)
  7:26 am
 3. page ListOfVerbs_B edited ... to die, expire 1. cf. caochail (to die); marbh (to kill); 2. See also: bàs (m) - death, demis…
  ...
  to die, expire
  1. cf. caochail (to die); marbh (to kill); 2. See also: bàs (m) - death, demise;
  bàth
  bàthadh
  to drown sb. (transitive)
  1. Bha i air a bàthadh. 'She (was) drowned.'; 2. Chaidh a bhàthadh. 'He (was) drowned.'; 3. Bhàth e e fhèin. 'He drowned himself.';

  beannaich
  beannachadh
  (view changes)
  7:21 am
 4. page ListOfAdjectives_C edited ... 1. bean chòir (a good woman); 2. In correspondence: A charaid chòir ... (Dear friend ...); A c…
  ...
  1. bean chòir (a good woman); 2. In correspondence: A charaid chòir ... (Dear friend ...); A chàirdean còire ... (Dear friends ...); A Sheumais chòir ... (Dear James ...); 3. B' e duine còir, coibhneil a bh' ann an Gavin. (Gavin was a decent, genial man - APC);
  coireach
  faulty, guiltycoiriche
  faulty, guilty, to blame, at fault, responsible

  -ach
  1. Derived from: coire (f) 'blame'; 2. Cha b' esan a bu choireach ach i fhèin. 'It was not him who was to blame, but her.'; Is e Catrìona a bu choireach. 'Catherine was to blame.'; Cha b' e duine sam bith a bu choireach ach i fhèin. 'No-one was to blame but her.';
  coltach
  similar; likely, probable
  (view changes)
  6:58 am
 5. page ListOfVerbs_C edited ... to meet (up) 1. Bidh a' bhuidheann stiùiridh a' coinneachadh a-rithist. (The steering group w…
  ...
  to meet (up)
  1. Bidh a' bhuidheann stiùiridh a' coinneachadh a-rithist. (The steering group will be meeting again); 2. coinnich ri ... (to meet sb); Choinnich e ris na soithichean. (He met the ships); Tha mi a' coinneachadh ri caraid. (I am meeting a friend.);
  coirich
  coireachadh
  to blame sb.
  1. Derived from: coire (f) 'blame';

  coisich
  coiseachd
  (view changes)
  6:45 am
 6. page ListOfCommonNouns_C edited ... a kettle 1. Chuir i air an coire. (She put the kettle on. Anglicism??); Chuir i an coire air …
  ...
  a kettle
  1. Chuir i air an coire. (She put the kettle on. Anglicism??); Chuir i an coire air a' ghas. (She put the kettle on [the gas].); 2. coire mór (a cauldron);
  coire
  F
  coireannan
  coire
  blame, fault
  1. cuir a' choire air ... 'to blame sb.'; Cha b' urrainn dhi a' choire a chuir air Tormod. 'She couldn't blame Norman.'; Bha fios aig Catrìona gun do chuir a pàrantan a' choire oirrese. 'Catherine knew that her parents blamed her.'; 2. See also: coireach 'responsible'; coireach (m) 'culprit'; coirich 'to blame';
  coireach
  M
  coirich
  coirich
  a culprit
  person, -ach
  1. Derived from: coire (f) 'blame';

  còisir
  F
  (view changes)
  6:44 am

Monday, November 18

 1. page ListOfAdjectives_E edited ... eòlach acquainted ... each other); 3. bi mion-eòlach air ... 'thoroughly acquainted with …
  ...
  eòlach
  acquainted
  ...
  each other); 3. bi mion-eòlach air ... 'thoroughly acquainted with sth.';
  eu-coltach
  dissimilar
  (view changes)
  7:37 am
 2. page ListOfCommonNouns_T edited ... a house 1. Old spelling: tigh; 2. taigh-cluiche (m, a theatre); taisteal M taistealan ta…
  ...
  a house
  1. Old spelling: tigh; 2. taigh-cluiche (m, a theatre);
  taisteal
  M
  taistealan
  taisteil
  a journey
  1. neach-taisdeil (m) 'a traveller'; luchd-taisdeil (m) 'travellers';
  taistealaiche
  M
  taistealaichean
  taistealaiche
  a traveller
  person, -iche
  1. Derived from: taisdeal (m) 'journey';

  talamh
  M
  (view changes)
  7:34 am
 3. page ListOfCommonNouns_M edited ... a middle, medium, means 1. meadhan conaltraidh (a medium of communication); ann an/aig teis-m…
  ...
  a middle, medium, means
  1. meadhan conaltraidh (a medium of communication); ann an/aig teis-meadhan + GEN (at the very centre of sth);
  meàirleach
  M
  meàirlich
  a robber
  person -ach

  meann
  M
  ...
  midst
  1. am measg +GEN (amongst, amidst, in the midst of); Thilg iad am measg nan con móra e. (They threw him amongst the big dogs); Am measg a' bhithe, bha ceathramh built. (amongst the food was a haunch of mutton);
  mèirleach, meàirleach
  M
  mèirlich, meàirlich
  mèirlich, meàirlich
  a robber
  person, -ach

  meur
  F
  (view changes)
  7:29 am

More